Ils commembers

Tgi èn ils commembers da l'Uniun svizra dals chors (USC)?

Ils commembers da l'USC èn en emprima lingia las associaziuns chantunalas.

Era colliads directamain a l'USC èn l'Uniun svizra per la promoziun da chors d'uffants e da giuvenils (SKJF) ed il Chor svizzer da giuvenils.

Persunas ch'èn sa fatgas spezialmain meritaivlas en l'USC pon vegnir designadas commembers d'onur.

Tge porscha ina commembranza?

  • L'USC promova la generaziun giuvna cun sustegnair ils chors d'uffants e da giuvenils.

  • L'USC procura cun festas e concurrenzas da chant per eveniments culturals e socials.

  • L'USC pussibilitescha cun sia rait cundiziuns favuraivlas en divers secturs (per exempel taxas pli bassas da la Suisa).

  • L'USC organisescha scolaziuns e perfecziunaments per dirigentas e dirigents ed autras persunas responsablas en chors.

  • L'USC dat in'invista en las activitads actualas dals chors ed intermediescha plazzas cun il magazin d'uniun quadriling «chorus».

  • L'USC gida a stabilir contacts cun instituziuns culturalas naziunalas ed organisaziuns da chant internaziunalas.

Co davent'ins commember da l'USC?

Dumondas d'entrada a l'USC prenda encunter il secretariat. La decisiun davart l'entrada prenda la radunanza da delegads.

En connex cun dumondas d'entrada ston singuls chors sa drizzar a las associaziuns chantunalas u a lur uniuns districtualas.

Uschia pudais Vus sustegnair ils chors!

Simpatisants ed amis dal chant choral che pajan mintg'onn in tschert import valan sco commembers passivs (senza dretg da vuschar). Uschia sustegnan els las finamiras da l'uniun e promovan il chant.

Sche Vus vulais daventar commember passiv, fautur u sponsur, As drizzai al secretariat.